- پروژه در حال انجام قطار شهری تهران شرکت فنی و مهندسی سازه گستر ژوبین

- پروژه در حال انجام قطار شهری تهران شرکت فنی و مهندسی ابنیه سازان قافلان

- پروژه در حال انجام قطار شهری تهران شرکت چیلکو

                                           

  
   - پروژه در حال انجام قطار شهری اصفهان شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد